کافـــــــــه حســـاب اســـــماعيل زاده
در زندگی هیچ وقت از مشکلات شکایت نکن زیرا کارگردان همیشه سخت ترین نقش را به بهترین بازیگر می ده  
قالب وبلاگ
پيوندهاي روزانه
حل مسائل فصل 4 میانه 1

مسئله1-4 فصل 4 صفحه 80

 

12/10   تنخواه گردان 200000

                              بانک        200000

 

12/15     هزینه ملزومات     65000

              هزینه اگهی         40000

              هزینه حمل         36000

              هزینه های متفرقه  55000

                                     تنخواه گردان    196000

 

12/16   تنخواه گردان    196000

                                بانک      196000

 

12/28 هزینه برق              53000

         هزینه تلفن               76000

         هزینه ایاب و ذهاب     30000

         هزینه های متفرقه      36000    

         تنخواه گردان             5000  

                                     بانک     200000   

 

 

مسئله 2-4 فصل 4 صفحه 80

 

1-     300000 افزایش در صورت حساب بانک.

 

 2-    18000 افزایش در صورت حساب بانک.

 

3-    220000 افزایش در دفاتر موسسه.

  

4-    25000 کاهش در دفاتر موسسه.

  

5-    345000 کاهش درصورت حساب بانک.

 

 

مسئله 3-4 فصل 4 صفحه 81

 

                          صورت مغایرت بانکی در تاریخ 4/31

 


مانده طبق دفاتر موسسه                 159000   مانده طبق دفاتر بانک              276000

 

اضافه می شود:                                        اضافه می شود:

وجوه در راه                30000                      وجوه در راه           25000      

وجوه در راه                50000

اشتباه حسابدار         18000      

                               98000

 


کسر می شود:                                           کسر می شود:

کارمزد                       2000                    اشتباه حسابدار          24000

                                                            چک معوق               20000

                                                                                         44000

 

 

مانده صحیح                            255000      مانده صحیح          257000

 

 روی مسئله اشتباه است.

 

مسئله4-4 فصل 4صفحه 81    

                                         705000=130000+80000+62000+433000

                                  310000=35000+84000+36000+68000+87000

                     مانده طبق 31/6 طبق دفاتر موسسه  395000=310000-715000

 

628000=53000+80000+62000+433000

271000=48000+63000+5000+68000+87000

مانده طبق 31/6 طبق صورت حساب بانک             357000=271000-628000

 

                            صورت مغایرت بانکی31/6

 


مانده طبق دفاتر موسسه                 395000    مانده طبق صورت حساب بانک        375000

 

اضافه می شود                                            اضافه می شود

اشتباه حسابدار                36000                   اشتباه حسابدار         27000

وجوه در راه                       53000                   حواله ارسالی          130000

                                      89000                                                157000  

کسر می شود                                             کسر می شود

کارمزد                                5000                    چک معوق 225        35000

 

مانده صحیح                       479000            مانده صحیح                             479000

 

                     

ادامه مسئله     4-4

 

بانک      27000                                     

            اثاثه        27000

 


بانک        36000                                                                                               

          مواد        36000                          

                                                           

هزینه بانکی        5000

                بانک           5000

 


بانک          53000                                                                              

              اسناد دریافتنی   53000

 


بانک           130000

                حسابهای دریافتنی      130000

 


حسابهای پرداختنی     35000

                      بانک              35000

 

  

مسئله 5-4 فصل 4 صفحه 81

 

                                                                 566000=62000+40000+78000+376000

                                                                              213000=74000+53000+86000

مانده 30/10 طبق دفاتر موسسه                                           343000=213000-556000

 

583000=40000+78000+465000

151000=25000+3000+68000+55000

مانده 30/10طبق صورت حساب بانک                                  432000=151000-583000

                                          صورت مغایرت بانکی 30/10

 


مانده  طبق دفاتر موسسه    343000     مانده طبق صورت حساب بانک        432000

 

اضافه می شود                                اضافه می شود

اشتباه حسابدار       18000                 حواله ارسالی      62000       


کسر می شود                                  کسر می شود

کارمزد                 3000                 چک معوق 134    53000

چک لاوصول        25000                چک معوق 135    74000

                                                            چک معوق132     34000

مانده صحیح            333000            مانده صحیح                333000

 

ادامه مسئله       5-4

 

هزینه بانکی         3000

          بانک                3000 


بانک                 18000

               ملزومات                  18000

 


بانک           62000                                                                                  

          حسابهای دریافتنی            62000

 


حسابهای پرداختنی        25000

                    بانک             25000

 


حسابهای پرداختنی             53000

                    بانک                    53000                              

 


حسابهای پرداختی              74000

                     بانک                   74000

 


حسابهای پرداختنی     34000

                       بانک            34000

 

حل مسائل فصل 2 میانه 1

مسئله 3-2 فصل 2 صفحه 43

 

خالص دارایی ها در پایان سال   x1ا                         437000

خالص دارایی ها در ابتدای سال x1ا                         (170000)

 


افزایش در خالص دارایی ها                                     267000

سرمایه گذاری مجدد در سال x1ذ                             (200000)

سود تقیسم شده                                                  120000

 

                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــ

سود خالص سال x1ی                                               187000  

 

 

مسئله 4-2 فصل 2 صفحه 43

 

960000=215000+342000+223000+180000

680000=145000-135000-960000

430000=250000-680000

             سود سالx1ا                                                  ۴۳۰۰۰۰+۱۰۰۰۰۰=۵۳۰۰۰۰ 

مسئله 5-2 فصل 2 صفحه 44

 

1-  شرکت فرانک

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به 29/12

فروش خالص                                                                         980000

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                            (520000)

سود خالص                                                                          460000

هزینه عمومی و اداری و فروش                                                (220000)

سود عملیاتی                                                                      240000

هزینه های مالی                                                                  (80000)

درامد اجاره                                                                           240000

سود قبل از کسر مالیات                                                          400000

مالیات(25%)                                                                        (100000)

سود خالص                                                                           300000

                  

ادامه مسئله 5-2

2-گردش حساب سود انباشته

     سود انباشته ابتدای دوره                                                                400000

     تعدیلات سنواتی                                                                           80000

     سود انباشته تعدیل شده ابتدای دوره                                                480000

     سود ویزه                                                                                     300000

     سود قابل تخصیص                                                                         780000

     اندوخته قانونی                                                                             (30000)

     اندوخته توسعه                                                                             (60000)

     سود سهام پیشنهادی                                                                  (150000)

     سود انباشته پایان دوره                                                                  540000

 

 مسئله 6-2 فصل 2 صفحه 44

گردش حساب سود وزیان

    سود انباشته ابتدای دوره                                                                 485000

   تعدیل سنواتی                                                                                150000

   سود انباشته تعدیل شده ابتدای دوره                                                  635000

   سود ویزه                                                                                       365000                                                                            

   سود قابل تخصیص                                                                          1000000

   سود مصوب                                                                                  (200000)

   سود انباشته پایان دوره                                                                    800000

 

مسئله 7-2 فصل 2 صفحه 44

ابتدا سود انباشته سال اول ،دوم وسوم را بدست می اوریم

سود انباشته سال x1 450000 است زیرا سال اول فعالیت است

سود انباشته سال x2

 


          سود انباشته ابتدای دوره                                           450000

          تعدیل سنواتی                                                              0

          سود انباشته تعدیل شده ابتدای دوره                            450000

          سود ویزه                                                                 670000

          سود قابل تخصیص                                                    1120000

          سود مصوب                                                            (200000)

          سود انباشته پایان دوره                                              920000

 

 

سود انباشته سال x3

            

سود انباشته ابتدای دوره                                                  920000

تعدیل سنواتی                                                               (150000)

سود انباشته تعدیل شده ابتدای  دوره                                 770000

سود ویزه                                                                       780000

سود قابل تخصیص                                                          1550000       

سود مصوب                                                                   (500000)

سود انباشته پایان دوره                                                    1050000   

 

ادامه مسئله 7-2

سود انباشته سال x4

             سود انباشته ابتدای دوره                                              1050000

             تعدیل  سنواتی                                                          (350000)

             سود انباشته تعدیل شده ابتدای دوره                              700000

             سود  ویزه                                                                  800000

             سود قابل تخصیص                                                      1500000

              سود مصوب                                                             (600000)

             سود انباشته پایان دوره                                                900000

مسئله 10-2 فصل 2 صفحه 46

استهلاک 3 سال اول                                                 300000=3×100000=8÷100000-900000

600000=300000-900000

                        استهلاک سال چهارم                               180000=3÷60000-600000

 

 

مسئله 11-2 فصل 2 صفحه 46

            محاسبه استهلاک به روش جدید                       171428=21÷6×50000-650000

            محاسبه استهلاک به روش قدیم                                 100000=6÷50000-65000

 

                سود انباشته       71428

                                 استهلاک انباشته       71428

 

مسئله 12-2 فصل 2 صفحه 44

10000=210000-220000

16000=164000-180000

18000=232000-250000

                 تعدیل سنواتی                                        44000=10000+16000+18000

                 سود خالص                                                    532000=44000-576000

 

                              سود انباشته        44000

                                             موجودی کالا      44000

 

مسئله 13-2 فصل 2 صفحه 44 و 45

                                   صورت سود وزیان

 


فروش                                                                  900000

بهای تمام شده کالای فروش رفته                            (440000)

سود ناخالص                                                         460000

هزینه های عمومی و اداری و فروش                           (90000)

سود عملیاتی                                                        370000

هزینه مالی                                                           (70000)

سود خالص قبل از مالیات                                         300000

مالیات(25%)                                                         (75000)

سود خالص                                                           225000                                                          

           

ادامه مسئله 13-2

گردش حساب سود انباشته


           سود انباشته ابتدای دوره                                              300000

            تعدیلات سنواتی                                                       (420000)

           زیان انباشته تعدیل شده                                              (120000)

           سود ویژه                                                                   225000

           سود قابل تخصیص                                                       105000

           اندوخته ها                                                                       0

           سود انباشته پایان دوره                                                 105000         

              مسئله 16-2 فصل 2 صفحه 49

صورت سود و زیان جامع

سود ویژه دوره                                                                 435000

مازاد تجدید ارزیابی                                                           270000

درامد تحقق نیافته سرمایه گذاری بلند مدت                          130000

زیان تسعیر ارز                                                                (153000)

 زیان ناشی از وقوع زلزله                                                   (85000)

سود جامع سال                                                               597000

تعدیلات سنواتی                                                              (32000)

سود جامع از تاریخ گذارش گری قبلی                                    565000

 

حل مسائل فصل 10 مبانه 1

مسئله 1-10 فصل 10 صفحه242

 

12/10 پیش دریافت      300000

                      درامد           300000

 

15/12 نقد         220000

        درامد غیر عملیاتی          220000

 

20/12 نقد         399840

         مالیات      8160                            

                       فروش         408000

 

28/12 هزینه حقوق      984000                                      984000=1.23%×800000

                   مالیات پرداختنی       80000                         80000=10%×800000

                   بیمه پرداختنی         240000                        240000=30%×800000

                   حقوق پرداختنی        664000                        664000=83%×800000

 

 

مسئله 2-10 فصل 10صفحه 243


1- تمام مبلغ 600000 بدهی جاری می باشد زیرا  تمان ابن مبلغ  در دوره مالی بعد تسویه می شود

2- زمانی که انتظار نرود این بدهی در یک دوره تسویه شود.

 

 

مسئله 3-10 فصل 10صفحه 243

 

1-                                                 42725=(47472)10%-47472=20%×237360

 

(x-237360)20%=x

2-                                                                                           X20%×47472=x

39560=120%÷47472=x

35604=(39560)10%-39560

 

   3-                                                         {(x-237360)25%-(x-237360)}20%=x

(x5%-11868)-(x20%-47472)=x

35604=x115%

27864=(30960)10%-30960

[ جمعه ۲۶ اسفند۱۳۹۰ ] [ 15:49 ] [ بهنام اسماعيل زاده ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ تخصصي حسابداري
با نظرات و پيشنهادات خود، ما را در ارائه خدمات حرفه اي یاری كنيد.

ارتباط از طریق یاهو:
ID: Mavi_h1366@yahoo.com
موضوعات وب